Starting up database events

Home » Blogs » Blog » Solutions » Starting up database events

eventviewer

Wordt de event viewer gevuld met SQL Server events die melding doen van “Starting up database <databasename>”, dan komt dat doordat de AutoClose option op True staat. Databases aangemaakt met SQL Express staan standaard op AutoClose = True. Bij de overige versies van SQL Server staat AutoClose standaard op False.

sqlprops

Met de volgende code wordt in de database de AutoClose functie op False gezet en ook het Recovery model wordt direct op “Simple” gezet.

USE MASTER
declare
@isql varchar(2000),
@dbname varchar(64)

declare c1 cursor for select name from master..sysdatabases where name not in ('master','model','msdb','tempdb')
open c1
fetch next from c1 into @dbname
While @@fetch_status &amp;lt;&amp;gt; -1
begin
select @isql = 'ALTER DATABASE @dbname SET AUTO_CLOSE OFF'
select @isql = replace(@isql,'@dbname',@dbname)
print @isql
exec(@isql)
select @isql = 'ALTER DATABASE @dbname SET RECOVERY SIMPLE'
select @isql = replace(@isql,'@dbname',@dbname)
print @isql
exec(@isql)
select @isql='USE @dbname checkpoint'
select @isql = replace(@isql,'@dbname',@dbname)
print @isql
exec(@isql)

fetch next from c1 into @dbname
end
close c1
deallocate c1
facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Leave a Comment